Algemene Voorwaarden

Antep’s B.V.

Identiteit van de ondernemer

Antep’s B.V.
Handelend onder de naam: Patisserie Antep/Antep Pastanesi

Hoofdvestiging ‘Antep Spaanse Polder’:
Keersopstraat 15A
3044EX te Rotterdam
Telefoonnummer: 010 – 462 30 12
Bereikbaarheid: Zie openingstijden via www.antep.nl

Filiaal ‘Antep Noord’:
Bergweg 134A
3036BJ te Rotterdam
Telefoonnummer: 010 – 4671169
Bereikbaarheid: Zie openingstijden via www.antep.nl

E-mail: info@antep.nl

KvK-nummer: 55072887
Btw-Identificatienummer: 851555299B01

Wij zijn ook: www.antep.nl

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Antep’s B.V.

Toepasselijkheid van andere afspraken en/of voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt door Antep’s B.V. niet aanvaard, tenzij die uitdrukkelijk en schriftelijk met de koper worden overeengekomen. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Antep’s B.V. aan dat hij/zij de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden heeft gelezen en heeft aanvaard. Antep’s B.V. laat op meerdere plaatsen de algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden aan bod komen ter herinnering van de klant.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen en prijzen van Antep’s B.V. zijn vrijblijvend. Antep’s B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Antep’s B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Antep’s B.V. hanteert voor de prijzen waar gewichten aan zijn verbonden profijt voor de klant. De gewichten van de bestelde producten zullen niet minder zijn dan wat de klant heeft aangegeven. Antep’s B.V. zorgt ervoor dat de klant niet te veel heeft betaald en minder(in gewicht) heeft gekregen.
 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop komt de overeenkomst tot stand. Antep’s B.V. levert pas wanneer de klant een bestelling plaatst van minimaal €20. Dit bedrag is exclusief de bezorgkosten. Antep’s B.V. behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals bv. het vragen van een betaling.

Antep’s B.V. hanteert voor het bezorgen van de producten alleen maar bestellingen die zijn gedaan via de webshop. Telefonische bestellingen gelden alleen voor het afhalen van de producten van de hoofdvestiging of filiaal en worden dus niet bezorgd.

Bestellingen die gedaan worden via de website worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Antep’s B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten en/of foutief aangeleverde adressen.

Klanten kunnen de gehele week bestellen tot 21.59 uur voor de volgende dag, alleen op de vrijdag vanaf 22.00 kan er besteld worden voor de eerst volgende maandag. Om op zaterdag te laten bezorgen moet er besteld worden voor vrijdag 21.59.

Bezorg- en administratiekosten

Antep’s B.V bezorgt in een beperkt gebied gedane bestellingen. De bestelling wordt bezorgd tussen 16.00 – 18.00. Bezorgkosten staan op de website vermeld. De klant dient er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Antep’s B.V. zal steeds streven naar een snelle levering van de bestelde producten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Antep’s B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Antep’s B.V levert niet op zondagen, feestdagen en koningsdag.

De klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, daarover twijfel bestaat of de klant een klacht heeft dient de klant Antep’s B.V. daarover, op straffe van verval van alle rechten, onverwijld doch uiterlijk binnen twee (2) dagen, schriftelijk/per email te informeren, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de aard van de klacht en/of het probleem is. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering, per email(info@antep.nl), bij Antep’s B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

De klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, is dit niet het geval wordt het product geseald afgegeven aan het dichtstbijzijnde huisnummer met ontvangstbevestiging en handtekening van de ontvanger. Aan de klant wordt er door middel van een notitie gemeld aan welke huisnummer het bestelde product is afgegeven. Vanaf het moment dat het bestelde product is afgeleverd, is Antep’s B.V. niet meer aansprakelijk.

Ophalen

De klant dient bij een bestelling dat opgehaald zal worden, op de filiaal of hoofdvestiging, de e-mailbevestiging digitaal of geprint aan te kunnen tonen. De klant kan de bestelling vanaf 10.00 uur op de bestelde datum en bestelde locatie op kunnen halen. Antep’s B.V. bewaard het bestelde product alleen op de bestelde datum, mocht het zo zijn dat de klant niet op komt dagen heeft Antep’s B.V. het recht om het bestelde product te vernietigen, zonder dat de klant hiervoor schadevergoeding of rechten aan kan ontlenen. Wanneer de klant de gemaakte afspraak niet nakomt kan dit niet verhaald worden bij Antep’s B.V.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan de Klant uitsluitend betalen middels betaling via iDeal. Dit geldt voor zowel bestellingen die bezorgt zullen worden naar de klant als bestellingen die zullen worden opgehaald door de klant. Als u telefonisch een bestelling plaatst kunt u uw bestelling bij het ophalen van uw bestelling afrekenen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Antep’s B.V.

Klanten kunnen de gehele week bestellen tot 21.59 uur voor de volgende dag, alleen op de vrijdag vanaf 22.00 uur kan er besteld worden voor de eerst volgende maandag. Om op zaterdag te laten bezorgen moet er besteld worden voor vrijdag 21.59 uur.

Afbeeldingen en specificaties

 
De afbeeldingen die te zien zijn op www.antep.nl en www.anteps.nl zijn geheel eigendom van Antep’s B.V. en kunnen in geen geval rechten aan ontleend worden. De afbeeldingen geven geheel een indicatie van de gegevens betreffende het gewicht, afmetingen, kleuren etc. Deze kunnen afwijken van de producten die geleverd worden. Dit kan geen aanleiding zijn voor de klant om schadevergoeding te eisen of zich te ontbinden van de overeenkomst.

Reclames en garantie

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot de hiervoor genoemde termijnen. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Antep’s B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door Antep’s B.V. wordt gegarandeerd mits er aan de vermelde instructies worden gehouden, gerekend vanaf de datum van aflevering door Antep’s B.V.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde product gaat over naar de klant, zodra de aflevering feitelijk heeft plaatsgevonden. De eigendom van de geleverde producten gaat evenwel pas over, indien en zodra de klant aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Antep’s B.V. opgave doet van een adres is Antep’s B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden. Klanten kunnen geen adreswijzigingen doorvoeren als het product al hebben besteld.

De klantgegevens worden door Antep’s B.V. opgenomen in het klantenbestand. Antep’s B.V. respecteert privacy van de klanten en verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Aansprakelijkheid

Antep’s B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Antep’s B.V. en/of medewerkers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Antep’s B.V. komen. Antep’s B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Antep’s B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Antep’s B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Antep’s B.V. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door u Antep’s B.V uitgesloten.

Rechten

Alle contacten en transacties met Antep’s B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Antep’s B.V. Niets uit uitgaven of publicaties van Antep’s B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antep’s B.V.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Antep’s B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

Herroepingsrecht

Antep’s B.V. levert producten die snel kunnen bederven of verouderen en daarom is de Wet Verkopen op Afstand niet van toepassing op producten van Antep’s B.V. De producten van Antep’s B.V. kunnen niet worden teruggezonden door de aard van het product.

Cookies

Antep’s B.V. gebruikt cookies om gebruiksvriendelijker te surfen op de website. Zo wordt er informatie verzameld om de klant zo snel mogelijk te kunnen helpen. Cookies van www.anteps.nl zijn veilig en kunnen geen persoonlijke gegevens verzamelen.

Cookies op www.anteps.nl zorgen voor gemakzucht bij de volgende onderwerpen:

  • Ingelogd blijven en ongestoord verder kunnen winkelen;
  • Producten die je in de winkelwagen plaatst blijven bewaard.

 

 

 

Alles wat zich op deze website bevindt mag niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd datasysteem of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of wijze dan ook, hetzij fotokopieën, opnamen, elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Antep.
Copyright © 2014 | Designed by Ali Özyurt