Informatie van de Levering

Antep’s B.V. zal steeds streven naar een snelle levering van de bestelde producten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Antep’s B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Antep’s B.V levert niet op zondagen, feestdagen en koningsdag.

De klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, daarover twijfel bestaat of de klant een klacht heeft dient de klant Antep’s B.V. daarover, op straffe van verval van alle rechten, onverwijld doch uiterlijk binnen twee (2) dagen, schriftelijk/per email te informeren, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de aard van de klacht en/of het probleem is. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering, per email(info@antep.nl), bij Antep’s B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

De klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, is dit niet het geval wordt het product geseald afgegeven aan het dichtstbijzijnde huisnummer met ontvangstbevestiging en handtekening van de ontvanger. Aan de klant wordt er door middel van een notitie gemeld aan welke huisnummer het bestelde product is afgegeven. Vanaf het moment dat het bestelde product is afgeleverd, is Antep’s B.V. niet meer aansprakelijk.

Alles wat zich op deze website bevindt mag niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd datasysteem of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of wijze dan ook, hetzij fotokopieën, opnamen, elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Antep.
Copyright © 2014 | Designed by Ali Özyurt